Intermed

Ogólnopolska Informacja Medyczna

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu intermed.pl

(dalej również jako „Polityka prywatności”)

Niniejsze Polityka prywatności określa szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis intermed.pl.

Właścicielem serwisu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest r-BIT Madmag spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie przy Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000092179, nr NIP: 8131011014; nr REGON: 69028171100000.

Administrator dokłada szczególnej staranności w zakresie poszanowania prywatności Klientów.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji od Klientów, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§1 Definicje

Na potrzeby interpretacji niniejszej Polityki zastosowanie znajdują następujące definicje:

 1. Administrator/r-BIT – należy przez to rozumieć r-BIT Madmag spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie przy Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000092179, nr NIP: 8131011014; nr REGON: 69028171100000
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych serwisu intedmed.pl
 3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem intermed.pl
 4. intermed.pl – należy przez to rozumieć portal (serwis) internetowy udostępniany przez r-BIT pod aktualnym adresem www.intermed.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który ewentualnie go zastąpi. Pod wskazanym pojęciem należy również rozumieć portal internetowy intermed.pl we wersji udostępnionej na urządzenia mobilne przez odpowiednią aplikację, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej portalu, o ile taka wersja zostanie przez r-BIT udostępniona;
 5. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w itermed.pl poprzez akceptację Regulaminu korzystania z serwisu intermed.pl i przejście procedury rejestracyjnej, co umożliwia jej korzystanie z usług oferowanych przez r-BIT;
 6. Profesjonalista – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wykonująca jeden z następujących zawodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej: lekarz, lekarz dentysta, rehabilitant, dietetyk, terapeuta, a także inna osoba niewymieniona powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne, która to osoba korzysta z intermed.pl w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na podstawie i na zasadach określonych w odrębnej umowie z r-BIT;
 7. Regulamin – Regulamin korzystania z serwisu intermed.pl dostępny na stronie intermed.pl

§ 2 Dane osobowe

 1. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, hasła do konta oraz numeru telefonu za pomocą którego nastąpi weryfikacja Klienta.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 2 powyżej, jest konieczne dla zawarcia umowy o świadczenie usług, jak również dla dostosowywania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, a także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu intermed.pl.
 3. Użytkownicy mogą przeglądać serwis intermed.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 4. Na profilu Profesjonalisty wyświetlane są wszystkie dane Klienta podane podczas rejestracji przez Klienta, o ile Klient zdecyduje się skontaktować za pośrednictwem intermed.pl z konkretnym Profesjonalistą.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim.
 6. r-BIT zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy jest to dozwolone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe Klientów są chronione przez r-BIT przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Administrator zastrzega, że nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w serwisie internetowym intermed.pl.
 10. r-BIT zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Klientom komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu intermed.pl, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji o Profesjonalistach, w tym informacji o charakterze reklamowym (marketingowym). Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

§ 3 Zastosowanie Ciasteczek (Cookies)

 1. Serwis intermed.pl stosuje pliki Cookies. Informacje zbierane przy pomocy Cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu intermed.pl.
 2. Serwis wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. konfiguracji serwisu, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego lokalizacji; zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie intermed.pl; w celu rekomendacji treści;
  2. uwierzytelniania Klienta i zapewnienia sesji Klienta w serwisie intermed.pl, a w szczególności do: utrzymania sesji Klienta, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora; realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu intermed.pl.
  3. świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu intermed.pl reklam usług i produktów Profesjonalistów lub osób trzecich;

§ 4 Zabezpieczenia

 1. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i przy zachowaniu należytej ostrożności.
 3. Dane osobowe w serwisie intemed.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
 4. W przypadku, gdy Klient, utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, serwis intermed.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. r-BIT zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnie zmian w Polityce prywatności bez konieczności podania Klientom przyczyny takiej zmiany.
 2. O zmianie Polityki prywatności Klienci będą informowani poprzez przekazanie odpowiedniej informacji na konto Klienta.

Nie znalazłeś informacji?

Zadzwoń, znajdziemy je specjalnie dla Ciebie.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z informacją o plikach cookies.