Intermed

Ogólnopolska Informacja Medyczna

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu intermed.pl

(zwany dalej „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy intermed.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w serwisie intermed.pl, prawa i obowiązki r-BIT oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności r-BIT z tytułu świadczenia usług;
 2. r-BIT – należy przez to rozumieć r-BIT Madmag spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie przy Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000092179, nr NIP: 8131011014; nr REGON: 69028171100000
 3.  intermed.pl – należy przez to rozumieć portal internetowy udostępniany przez r-BIT pod aktualnym adresem www.intermed.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który ewentualnie go zastąpi. Pod wskazanym pojęciem należy również rozumieć portal internetowy intermed.pl we wersji udostępnionej na urządzenia mobilne przez odpowiednią aplikację, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej portalu, o ile taka wersja zostanie przez r-BIT udostępniona;
 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w itermed.pl poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej, co umożliwia jej korzystanie z usług oferowanych przez r-BIT;
 5. Profesjonalista – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wykonująca jeden z następujących zawodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej: lekarz, lekarz dentysta, rehabilitant, dietetyk, terapeuta, a także inna osoba niewymieniona powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne, która to osoba korzysta z intermed.pl w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na podstawie i na zasadach określonych w odrębnej umowie z r-BIT;
 6. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w intermed.pl w postaci podstrony przedmiotowego serwisu internetowego, posiadającej unikalny adres URL;
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 8. Umowa o świadczenie usług umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§2 Umowa o świadczenie usług

 1. Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Klientem intermed.pl, o ile uzyska wyraźną i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego i przedstawi ją r-BIT.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i podlega jurysdykcji polskich sądów.
 3. r-BIT zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością wymaganą w tego typu stosunkach.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z usług świadczonych przez r-Bit w ramach intermed.pl, przy czym rozpoczęcie korzystania z usług polega na przesłaniu przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie intermed.pl oraz zaakceptowaniu oświadczania o wyrażaniu zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych odrębnych oświadczeń, co doprowadzi do stworzenia konta Klienta. Zawierając Umowę o świadczenie usług Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 5. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego o którym mowa w ust. 4, konieczne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, hasła do konta oraz numeru telefonu za pomocą którego nastąpi weryfikacja Klienta. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. W przypadku usunięcia tych danych, Klient nie będzie mógł korzystać z usług r-BIT.
 6. Zawierając Umowę o świadczenie usług Klient potwierdza autentyczność wszelkich podanych przez siebie danych, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez r-BIT oraz wyraża zgodę na otrzymywanie na swoje konto komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji o Profesjonalistach.
 7. Usługi świadczone są między innymi poprzez udzielenie dostępu do intermed.pl umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Profesjonalistą w celu umówienia wizyty Klienta u Profesjonalisty za pośrednictwem Profilu. Za pośrednictwem intermed.pl Klienci mogą również dokonywać rezerwacji czasu wykonania usług u Profesjonalistów. r-BIT w żadnym wypadku nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Klientem a Profesjonalistą, co oznacza w szczególności, że r-BIT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klientów za należyte i terminowe wykonanie umowy przez Profesjonalistę.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów powszechnie obowiązującego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres r-BIT wskazany na stronie intemed.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. r-BIT zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową serwisu internetowego intermed.pl albo z pracami konserwatorskimi Systemu teleinformatycznego. r-BIT dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Klientów. r-BIT zastrzega jednocześnie, iż nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą.
 10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Klienta więcej niż jednego konta w intermed.pl. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim.
 11. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Klient realizuje swoje prawo przez usunięcie swojego konta znajdującego się w serwisie intermed.pl
 12. r-BIT zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług poprzez skasowanie konta Klienta, jeżeli działanie Klienta jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminem lub godzi ono w jakikolwiek sposób w wizerunek r-BIT.
 13. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu intermed.pl.

§3 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta zawartych w formularzu odbywa się w związku z zawartą Umową o świadczenie usług. r-BIT przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną przez intermed.pl w tym serwisie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. R-BIT przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Klienta dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług, w tym również w celach o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 3. r-BIT zapewnia Klientom dostęp do ich własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest r-BIT lub Profesjonalista, z usług którego Klient ma zamiar skorzystać.

§4 Odpowiedzialność

 1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do swojego konta. r-BIT nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do konta Klienta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 2. r-BIT zastrzega, iż w przypadku otrzymania przez r-BIT urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i będzie on upoważniony do usunięcia dostępu do tych danych, jak również do ich całkowitego usunięcia z serwisu intermed.pl. Jednocześnie, r-BIT nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 3. r-BIT nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie intermed.pl przez Klienta lub Profesjonalistę. r-BIT nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich, których zostały w jakikolwiek sposób naruszone poprzez te materiały lub informacje. Klienta przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że r-BIT nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Profesjonalistów lub samych Klientów.
 4. Klient lub Profesjonalista ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami lub zaniechaniami związanymi z korzystaniem z usług w ramach serwisu intermed.pl
 5. r-BIT odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z jego wyłącznej winy umyślnej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności r-BIT na podstawie właściwych przepisów prawa wobec konsumentów na zasadach określonych tymi przepisami.

§5 Zastrzeżenia i reklamacje

 1. r-BIT dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu intermed.pl oraz udzieli Klientom (w miarę możliwości) niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. r-BIT zastrzega sobie prawo do dowolnej ingerencji w konto Klienta w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu usług świadczonych w ramach serwisu intermed.pl.
 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia Klientów będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, r-BIT powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 4. r-BIT zastrzega sobie niniejszym prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec r-BIT nie będą rozpatrywane.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, r-BIT deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. r-BIT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach.
 3. r-BIT zastrzega sobie uprawnienie do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania intemed.pl., w tym uprawnienie do usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu intermed.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa czynności związanych z serwisem intermed.pl. Klientowi nie będą przysługiwać z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem r-BIT lub jego następców prawnych.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownej informacji na konto Klienta znajdujące się na portalu intermed.pl.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest będzie dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin na stronie internetowej www.intermed.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla r-BIT.

Nie znalazłeś informacji?

Zadzwoń, znajdziemy je specjalnie dla Ciebie.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z informacją o plikach cookies.